ชื่อ - นามสกุล :นางนัฐนันท์ มาลา
ตำแหน่ง :ครูชานาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าบริหารงานวิชาการ/ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :042019090
Email :pcppit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานวิชาการ