ชื่อ - นามสกุล :นายวัชการ เจริญชัย
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :งานวัดและประเมินผล/ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ที่อยู่ :
Telephone :042019090
Email :pcppit@pcp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :