ชื่อ - นามสกุล :นางชลธิชา นามวงษ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารงบประมาณ/ครูกลุ่มสาระวิทยาศาตร์
ที่อยู่ :
Telephone :042019090
Email :pcppit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :