[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
แบบทดสอบนักเรียน

แบบทดสอบ PISA

แบบสำรวจความสามารถพิเศษนักเรียน

สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2212 / ดาวน์โหลด : 3557 ) เจ้าของ นายดาวทอง น้ำนอก
15/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม( อ่าน : 1343 / ดาวน์โหลด : 3603 ) เจ้าของ เด็กหญิงวรัญญา เขียวศรี และคณะ
21/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps( อ่าน : 1445 / ดาวน์โหลด : 3613 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
16/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1034 / ดาวน์โหลด : 5015 ) เจ้าของ นางนวลปรางค์ หลักมี
12/ม.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน( อ่าน : 1455 / ดาวน์โหลด : 509 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
11/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 2115 / ดาวน์โหลด : 4004 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
18/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยใช้กระดาษคำตอบออนไลน์( อ่าน : 1233 / ดาวน์โหลด : 2161 ) เจ้าของ นายไวย์โชค พลศรี
25/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21( อ่าน : 2832 / ดาวน์โหลด : 4460 ) เจ้าของ นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา( อ่าน : 1823 / ดาวน์โหลด : 4035 ) เจ้าของ นางพัชราภรณ์ ท้าวนิล
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ( อ่าน : 1077 / ดาวน์โหลด : 3157 ) เจ้าของ นางนวลปรางค์ หลักมี
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย( อ่าน : 1033 / ดาวน์โหลด : 4210 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ( อ่าน : 1865 / ดาวน์โหลด : 4246 ) เจ้าของ นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม( อ่าน : 1470 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นริศ ประธรรมสาร
29/มิ.ย./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2568 / ดาวน์โหลด : 855 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
24/ก.พ./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5